Aankoop van de onderneming

Net als bij verkoop, spelen emoties bij aankoop van een onderneming een belangrijke rol. U wilt een bestaande bedrijf overnemen, maar het moet wel “klikken” met de overdragende partij. Ook in deze situatie is De Hooge Waerder de juiste partij om u te begeleiden. Wij zijn tijdens dit traject uw rationele klankbord, maar we verliezen de emotie niet uit het oog.

Er zijn verschillende situaties van waaruit een privépersoon of een onderneming de aankoop van een onderneming kan overwegen. Dit zijn:

Type Koper Relatie Type overname
Privépersoon Werkgever Participatie of Management Buy Out (MBO)
Privépersoon Geen directe relatie Participatie of Management Buy In (MBI)
Onderneming Concurrent/Branchegenoot Fusie of (strategische) overname
Onderneming Geen directe relatie (Financiële) overname

In grote lijnen zal het aankooptraject in deze situaties hetzelfde zijn. De belangrijkste facetten die samenvallen met een participatie of overname, hebben wij hierna stapsgewijs weergegeven.

Afhankelijk van de aard en complexiteit kan het proces aangepast worden. Ons uitgangspunt is altijd om praktisch tot het beste resultaat te komen.

Stappenplan bij aankoop

Opstellen bedrijfsprofiel
Opstellen van een profielschets van de aan te kopen onderneming vanuit het vooraf bepaalde (strategisch) doel. Dat kan het genereren van inkomsten zijn als de kopende partij een privépersoon is. Een bestaande onderneming handelt vaak vanuit een strategisch of financieel perspectief, bijvoorbeeld synergievoordelen, groei of rendement.
Gericht zoeken
Een zoekopdracht kan worden gegeven op basis van het eerder opgestelde profiel. Pro actief zoeken wij potentiële kandidaten, benaderen de partijen actief – desgewenst anoniem – en voeren oriënterende gesprekken. Wij hebben een uitgebreid relatienetwerk ondernemers en adviseurs. Ook onderhouden we contacten met ‘brokers’, specialisten in het samenbrengen van vraag en aanbod.
Geheimhoudingsovereenkomst
Wanneer een geschikte onderneming (profiel) is gevonden, wordt overgaan tot het opvragen en analyseren van informatie. In een geheimhoudingsovereenkomst verklaren beide partijen de informatie niet te misbruiken of naar buiten te brengen.
Opvragen en beoordelen informatie
De te kopen onderneming wordt beoordeeld op zaken als; de organisatie, financiële structuur, (financiële) performance en potentieel. In feite wordt getoetst of de overname een bijdrage levert aan de realisatie van de eerder gestelde (strategische) doelen.
Bedrijfswaardering bij aankoop
Na een positieve toetsing wordt een bod geformuleerd. Vooraf kan de overnemende partij een waardering laten maken op basis van de verwachte financiële performance (cashflow), SWOT analyses en het risicoprofiel. Deze waardeberekening wordt ingebracht in de onderhandelingen en bij een eventuele financieringsaanvraag.
Onderhandelingen
In dit traject is er frequent en intensief contact met de koper. Onderhandelingen gaan naast de koopprijs ook over zaken als garanties, voorbehouden en eventuele risicovolle aspecten die in het Due Diligence moeten worden onderzocht. Doelstelling is om behalve tot een goede prijs ook tot bevredigende voorwaarden te komen.
Intentieverklaring
Als er op hoofdlijnen overeenstemming is over de prijs en voorwaarden wordt dit schriftelijk vastgelegd in een ‘letter of Intent’. In de intentieverklaring zijn zaken als het type transactie, de prijs en (ontbindende) voorwaarden opgenomen.
Due Diligence

De potentiële koper wil de zekerheid dat de aangeboden bedrijfsinformatie correct is. Om de juistheid van de gegevens te controleren, laat de kopende partij een Due Diligence uitvoeren.

Het onderzoek heeft een sterke financiële, fiscale en juridische focus. Onder andere wordt gekeken naar:

  • De (financiële) boekhouding. Wordt de administratie op de juiste wijze gevoerd en geeft deze een representatief beeld van de financiële situatie?
  • (Contractuele) verplichtingen. Waarop heeft van de onderneming zich vastgelegd, welke (aansprakelijkheids)risico’s loopt het?
  • Kwaliteit aangiftes. Heeft de onderneming in het verleden op de juiste wijze loon-, omzet- en winstbelasting opgegeven en afgedragen? Is er kans op eventuele naheffingen en/of boetes?
  • Commercie en ICT. Zijn contracten met afnemers en leveranciers gewaarborgd? Worden bedrijfsprocessen voldoende worden ondersteund door de aanwezige ICT structuur?
  • Bij onderzoek wordt vooraf gekeken naar de complexiteit, de omvang en risico’s van de overname. Indien nodig worden specialisten uit andere disciplines ingeschakeld. Zoals accountants, fiscalisten en juristen.

De Hooge Waerder Corporate Finance is er klaar voor om Due Diligence op maat uit te voeren, waarbij de grootste en belangrijkste risico’s worden uitgesloten. Korte lijnen tussen onze disciplines en met de opdrachtgever stellen ons in staat om snel, praktisch en kostenefficiënt te werken.

Opstellen koopcontract
Het koopcontract is een uitwerking van de intentieovereenkomst en vormt het sluitstuk van onderhandelingen en de onderzoeken. Mogelijk worden ontbindende voorwaarden opgenomen.
Juridische overdracht
Bij de notaris wordt tegen betaling van de koopsom de eigendom van de aandelen overgedragen. Voor een activa transactie is geen tussenkomst van de notaris vereist. Contacten met de notaris worden desgewenst door ons verzorgd.

 

De Hooge Waerder Corporate Finance is aangesloten bij de BOBB, de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht.

Advisering op het terrein van bedrijfsovername en -opvolging is een vak. Een vak apart.

Logo_BOBB_300dpiEen BOBB aangesloten bedrijfsoverdracht adviseur is een specialist, iemand die nagenoeg zijn volledige tijd besteedt met advisering over dit onderwerp. De adviseur is regisseur van het overdrachtsproces en dealmaker. Hij/zij overziet het gehele traject en schakelt op specialistische deelterreinen zonodig derden in. Een bedrijfsoverdracht adviseur helpt u met de fusie of koop/verkoop van uw onderneming en begeleidt u hierbij van begin tot eind. Zaken doen met een adviseur die is aangesloten bij de BOBB zorgt voor zekerheid en kwaliteit.