Search

Brengt de zaak verder

Bedrijfswaardering

Je wilt weten wat jouw onderneming waard is en bent op zoek naar een onafhankelijke waarderingsprofessional die de waarde van je bedrijf inzichtelijk kan maken en in heldere taal kan toelichten hoe deze waarde tot stand gekomen is. Onze adviseurs voorzien jou op een laagdrempelige manier van alle benodigde tools en rekenmodellen, zodat jij als ondernemer een juiste en gefundeerde beslissing kunt nemen over de volgende te nemen stap.

Weten wat je bedrijf waard is?

Als ondernemer heb je eigenlijk maar één doel: een zo hoog mogelijke waarde creëren van je bedrijf. Andere doelstellingen zoals winstmaximalisatie of continuïteit volgen hieruit. Specialisten van DHW Corporate Finance kunnen je in elke levensfase van je onderneming meenemen in het traject van waarde creatie en alle betrokkenen voorzien van het gewenste inzicht in de waardeontwikkeling van je bedrijf, of het nu gericht is op jou als ondernemer zelf, je familie, het management, een medewerker of een externe partij om welke reden dan ook.

De waarderingsmethodiek

Er zijn vele manieren om de waarde van een onderneming te kunnen bepalen. De meest zuivere vorm om dit te doen is aan de hand van het zogenaamde economische waardebegrip. Eigenlijk zijn daar drie elementen voor nodig: geld, tijd en risico. Rekenkundig doe je dat bijvoorbeeld met een Discounted Cash Flow (DCF) methode. Deze methode is toekomstgericht en bepaalt op basis van een op te stellen exploitatieprognose de zogenaamde vrije geldstromen in de komende jaren. Door deze (toekomstige) geldstromen contant te maken naar nu kan de waarde van de onderneming vast worden gesteld.

De uitkomst geeft de economische waarde in euro’s. Maar let op, die waarde is dus wel subjectief. Het is immers afhankelijk van de verwachting van iemand ten aanzien van toekomstige geldstromen, de tijdstippen waarop deze worden verwacht en het risico waaronder ze tot stand komen.

De adviseurs van DHW Corporate Finance hebben veel ervaring in het opstellen of beoordelen en uitleggen van waarderingsvraagstukken voor diverse doeleinden. Wil jij meer weten over de rekenkundige methodes om de waarde van jouw bedrijf te berekenen, zoals de DCF-methode? Uiteraard kunnen we jou ook persoonlijk adviseren over het waarderen van jouw bedrijf. Neem dan contact met ons op.

Onderwerpen

Bart Gijsbers

Wilt u geholpen worden door onze partner Bart Gijsbers?

Wanneer waarderen

Het waarderen van een onderneming is in meerdere situaties van essentieel belang. De meest voorkomende reden voor waardebepaling is eigendomsoverdracht van aandelen in een onderneming.
Daarbij zijn verschillende varianten te onderscheiden:

 • Aan- of verkoop van een onderneming
 • (personeels)participatie
 • Fiscale kwesties (o.a. fiscale inbreng)
 • Beëindiging compagnonschap
 • Economische schade
 • Geschillen
 • Boedelscheiding (echtscheiding)
 • Gerechtelijke procedures
 • Waardemanagement

Bij verkoop

Bij verkoop in de vrije markt is een juiste waardebepaling de basis om de transactie te laten slagen. We kunnen daarbij verschillende overdrachten onderscheiden:

 • overdracht aan derden
 • overdracht aan het management/personeel
 • overdracht binnen de familie

Binnen familieverband is een waardebepaling vooral van belang voor de familieleden, die niet bij de overname betrokken zijn.  De waardebepaling dient dan duidelijk te maken dat zij niet zijn benadeeld ten opzichte van familieleden die wél bij de overname betrokken zijn.

Grondslag waardering

In onze waardering vormt de economische waarde het uitgangspunt. Bepalend voor de waarde van het bedrijf zijn de netto-geldstromen en de samenhangende ondernemingsrisico’s. Deze aanpak vereist een grondige kennis van het bedrijf en de omstandigheden waarin het opereert. De waarde wordt vastgesteld op basis van:

 • de verwachte financiële performance (cashflow)
 • SWOT analyses
 • het risicoprofiel van de onderneming.

Ook bij schadeberekeningen geldt deze grondslag. Klik hier voor uitleg over verschillende waarderingsmethodes.

Waarderingsrapport van De Hooge Waerder

Het waarderingsrapport van de Hooge Waerder geeft naast de waardebepaling inzicht in de uitgangspunten, veronderstellingen, gebruikte informatie en berekeningswijze(n). Wij geven u inzicht in de waarde van de onderneming maar ook inzicht in hoe deze waarde tot stand komt. En nog interessanter; hoe deze waarde kan worden geoptimaliseerd.
Iedere onderneming beschikt over waarde-creërende factoren, zogenaamde value drivers. Deze factoren zijn verankerd in zaken als: naamsbekendheid, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, proposities van producten en diensten, personeel en kostenstructuur. Value drivers bepalen en beïnvloeden in hoge mate de waarde van de onderneming. Door de focus te leggen op de value drivers in de onderneming en deze te verbeteren kan de waarde van de onderneming verhoogd worden.

Op deze manier voorziet een waardering in twee behoeftes:

 • het geeft inzicht in de huidige waarde
 • het geeft de richting aan naar optimalisatie van de waarde in de toekomst.