Leeswijzer vergelijk rentevisie banken

Dit vergelijk van de rentevisie van banken bestaat uit diverse onderdelen. Als eerste een korte beschrijving van de rentevisies van de drie grootbanken in Nederland: ABN AMRO, ING Bank en Rabobank. Deze worden afgezet tegen de forward rentes; de renteverwachtingen uit de markt op basis van vraag en aanbod. Daaronder worden op basis van een gekozen rentesoort de rentevisies in rentepercentages weergegeven en in een grafiek getoond. Echter maken sommige rentetarieven geen onderdeel uit van een rentevisie van een bank. In die gevallen is de betreffende bank niet zichtbaar in de grafiek. De rentesoorten staan bij het derde onderdeel opgesomd en toegelicht bij de achtergrondinformatie. Hier staan tevens de bronnen van de gegevens.

Rentevisie banken beschreven 7 maart 2018

Ook in het nieuwe jaar heeft de ECB de Refi rente niet aangepast en is het tarief nog steeds 0,00%, het percentage dat sinds maart 2016 gehanteerd wordt. De huidige korte en lange termijn rentetarieven zijn ten opzichte van vorige maand nagenoeg gelijk. De ABN AMRO verwacht dat de korte termijn rente ook in 2019 nog negatief zal zijn.

De verwachtingen in de markt (forward rentetarieven) zijn voor wat betreft de lange termijn rentetarieven (vanaf de 12-maands rente) deze maand minimaal afgenomen ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van de huidige lange termijn rentetarieven wordt er wel nog steeds een stijging verwacht.

Opvallend is dat de ABN AMRO en Rabobank ten opzichte van vorige maand voor de lange termijn een aanzienlijke renteverhoging verwachten . Hierdoor wordt het verschil bij de lange termijn renteverwachtingen tussen deze twee banken en de markt (forward rentes) deze maand weer wat kleiner.

De ING Bank heeft haar communicatie van de renteverwachtingen aanzienlijk gewijzigd. Waar de ING Bank tot en met eind 2017 nog de verwachtingen voor meerdere tarieven af gaf, is dat met ingang van 2018 nog maar voor één rentetarief; die van de 3-maands rente. Hierdoor maakt de ING Bank nog maar een zeer beperkt onderdeel uit van deze beschrijving van de rentevisie van banken.

Rentevisie banken in percentages (kies een rentesoort uit menu)

Refi rente1 mnd3 mnd6 mnd12 mnd2jr swap5jr swap10jr swap

Toelichting rentesoorten

Refi rente (ECB): Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransactie (= refirente), waartegen kredietinstellingen wekelijks geld kunnen lenen bij de centrale bank

Euribor: Basistarief voor debet- en creditrente rekening-courant, (kasgeld)leningen en deposito’s. Een uitgebreid overzicht van de Euribor tarieven is te vinden op de Euribor-rates site

Swap: Basistarief voor debetrente leningen, gebaseerd op de markt voor renteswaps (= Interest Rate Swap).

Toelichting bronnen

Forward: De verwachting van de verschillende rentes die momenteel ingeprijsd zijn in de rentemarkten.

ABN AMRO: “Visie op rente en euro”. Zie maandelijkse update op site: ABN AMRO

ING Bank: “Markten in beweging”. Zie weekbericht op site: ING

Rabobank: “Dagbericht” en “Weekbericht”. Zie update op site: Rabobank

Disclaimer
De inhoud van deze publicatie is gebaseerd op betrouwbaar geachte openbare informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van de informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment, zonder verdere aankondiging, worden gewijzigd. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Hooge Waerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van deze publicatie en de daarop en/ of daardoor verstrekte informatie. De Hooge Waerder aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van publicaties, waar in de tekst naar wordt verwezen, die niet door De Hooge Waerder worden onderhouden of verwijzen naar andere publicaties van De Hooge Waerder. De afnemer/ gebruiker van de verstrekte informatie is zelf verantwoordelijk voor het (verkeerde) gebruik van de  informatie en de op grond van de informatie gemaakte keuzes; de gevolgen daarvan komen volledig voor rekening en risico van de gebruiker. De inhoud van de publicatie is een werk in de zin van de Auteurswet 1912. De op de inhoud van de publicatie rustende auteursrechten komen uitsluitend toe aan De Hooge Waerder. Verspreiding en/ of openbaarmaking van de inhoud van deze publicatie is slechts  toegestaan eerst na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hooge Waerder.