Search

Brengt de zaak verder

Waarderingsmethoden

Om de waarde te bepalen van een onderneming of delen daarvan bestaan verschillende waarderingsmethoden. De meest gebruikte zijn:

Onderwerpen

De Discounted Cashflow (DCF) Methode

De DCF Methode is een Bedrijfseconomische waarderingsmethode die uitgaat van vrije geldstromen (= de cashflows): de basis van de verdiencapaciteit van een onderneming. Deze vrije geldstromen geven de meest nauwkeurige weerspiegeling van de middelen die daadwerkelijk ter vrije beschikking staan van de vermogensverschaffers. In de bepaling van de vrije geldstromen worden boekhoudkundige elementen, zoals afschrijvingen en voorzieningen, gecorrigeerd. Ook wordt er gekeken welke elementen een impact hebben op de verdiencapaciteit van een onderneming, zoals investeringen.

In het bijzonder gaat het bij deze methode om de toekomstige verdiencapaciteit en dus de toekomstige geldstromen van de onderneming. Er wordt gekeken naar de waarde uit bezittingen en niet naar de waarde die wordt toegekend aan bezittingen. Dit zorgt voor een accurate waardering van de bedrijfseconomische waarde.

Vaak wordt bij de DCF Methode gebruik gemaakt van een specifieke variant om de waarde van een onderneming te bepalen, de Adjusted Present Value (APV) Methode. Bij deze methode wordt onderscheid gemaakt in de waarde van de onderneming en de waarde van de financiering van die onderneming. De kracht van de APV-methode is dat zichtbaar wordt wat enerzijds het bedrijf waard is en anderzijds wat de waarde is van de fiscale en financiële structuur van het bedrijf. Beide componenten worden in de APV-methode separaat gewaardeerd.

De Intrinsieke waarde Methode

Bij het bepalen van de intrinsieke waarde van een bedrijf wordt uitgegaan van de boekhoudkundige waarde van een bedrijf. Deze waarde staat vermeld op de boekhoudkundige balans in de jaarrekening onder het eigen vermogen: gestort kapitaal, reserves, winstinhoudingen etc. Deze waarde wijkt in de praktijk alleen vrijwel altijd af van de daadwerkelijke marktwaarde (ook wel ‘de waarde in het economisch verkeer’ genoemd).

De intrinsieke waarde van een onderneming is met andere woorden het verschil tussen de boekhoudkundige waarde van de activa en de boekhoudkundige waarde van het vreemd vermogen. De intrinsieke waarde is simpel vast te stellen: Intrinsieke waarde wordt ook wel aangeduid als het ‘zichtbare eigen vermogen’ en is van de balans van een bedrijf af te lezen.

Maar deze intrinsieke waarde is voornamelijk een weergave van de historie: De historische winsten,  dividenduitkeringen, investeringen en bedrijfsfinancieringen. Deze methodiek heeft daarom een beperkte betekenis bij bedrijfswaardering, omdat die vooral over de toekomstige resultaten gaat.

Multiples

Multiples zijn relatieve waarderingsmethodes, ook wel op-de-markt-gebaseerde bedrijfswaarderingen genoemd. Bij deze methodiek wordt in de praktijk vaak de prijs van een onderneming uitgedrukt in zogenaamde multiples, bijvoorbeeld de prijs van een bedrijf is 6 keer de EBITDA. Dan is 6 de multiple.

Multiples zijn minder geschikt om een bedrijf te waarderen, maar worden in de praktijk veelal gebruikt als communicatiemiddel tussen adviseurs. Bijvoorbeeld door het bedrijf te vergelijken met de prijzen van (beursgenoteerde) bedrijven met vergelijkbare activiteiten. Een andere multiple methode is een multiple vast te stellen op basis van vergelijkbare transacties in het verleden.

Welke methode biedt de meest nauwkeurige weerspiegeling van de waarde van een bedrijf?

De DCF-methode geeft doorgaans de meest nauwkeurige weerspiegeling van de waarde van bedrijven. Dit geldt voor de meeste typen ondernemingen. Echter is deze methode afhankelijk van diverse veronderstellingen en aannames, die op een deugdelijke manier onderbouwd dienen te worden. Multiples zijn een goede sensitiviteitscontrole om de aannames van de DCF-methode te toetsen om uiteindelijk tot een juiste waardebepaling te komen.