Niet geplande bedrijfsverkopen leveren minder op

Uit verschillende onderzoeken is bekend dat een geplande bedrijfsverkoop substantieel meer oplevert dan een niet geplande verkoop. In Nederland zijn er veel overdrachten die niet gepland zijn, het betreft ruim 30 procent van de bedrijfsverkopen. Dit is één van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer van het tweede halfjaar van 2016.

De meest voorkomende redenen dat ongeplande bedrijfsverkopen plaatsvinden zijn: een onverwacht bod, een conflict tussen de aandeelhouders en ziekte of overlijden van de ondernemer(s). Bij de niet-geplande verkopen gaat het in de meeste gevallen om een onverwacht bod (32 procent), maar vaak liggen er ook negatieve oorzaken aan de verkoop ten grondslag zoals een conflict tussen de aandeelhouders (21 procent), ziekte of overlijden van de ondernemer (17 procent) of acute liquiditeitsproblemen (11 procent). Het gaat in deze gevallen om een bedrijfsverkoop die een ondernemer ‘overkomt’ en waar niet op is geanticipeerd met een doordacht exit-plan. Toch kan daarover wel iets vastgelegd worden in bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst.

Ook bij een positieve aanleiding, zoals een onverwacht aantrekkelijk bod, is het beter om van tevoren al te hebben nagedacht over een eventuele bedrijfsverkoop. Hierbij is regelmatig te zien dat een ondernemer dan te snel ingaat op het bod. Dan wordt er een exclusief onderhandelingstraject opgestart, terwijl er wellicht interessantere andere kopers te vinden zijn.

De adviseurs van DHW Corporate Finance ondersteunen veel ondernemers met hun bedrijfsoverdracht. Wij kunnen u zodoende behoeden voor een ongeplande bedrijfsverkoop en de eventuele gevolgen daarvan.

Fiscaal vriendelijk overdragen met de bedrijfsopvolgingsregeling

Bij de overname van een bedrijf komt veel kijken. Dit wordt versterkt als de kopende partij de aankoop deels zal moeten financieren. Hierdoor kan die partij tegen de overdracht opzien of er zelfs van afzien, wat de continuïteit van het bedrijf in gevaar kan brengen. Een alternatief voor financieren is het bedrijf schenken of te vererven, bijvoorbeeld bij overdracht aan familie of direct betrokkenen (b.v. medewerkers). In die situatie betaalt de ontvanger in principe erf- of schenkbelasting over het geschonken of geërfde bedrag. Dit kan echter (deels) voorkomen worden door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), waarmee de overnemende partij met minder of zelfs zonder belastingheffing het bedrijf kan overnemen. De overnemende partij moet dan wel enige tijd verbonden zijn met het bedrijf als werknemer of IB-ondernemer.

De voornaamste voordelen voor de overnemende partij zijn duidelijk. Het bedrijf wordt (deels) geschonken of geërfd, waardoor de overnamesom makkelijker te overbruggen is. Daarnaast hoeft men over het geërfde of geschonken bedrag geen of beperkt belasting te bepalen.

De vraag die hierbij rijst: wat zijn de voordelen voor de overdragende of verkopende partij? Veel mensen willen graag (een deel van) hun vermogen, in dit geval een bedrijf, overdragen aan hun kinderen. Als men het bedrijf wenst te schenken of te vererven, dan kan ook de te betalen erf- of schenkbelasting door de ontvanger een belemmering zijn voor de overdrager. Door de BOR kan deze belasting dus (deels) voorkomen worden, wat deze belemmering wegneemt. Daarnaast is de verkoopopbrengst voor de overdrager lager of nihil, waardoor de te betalen belasting voor de overdrager ook lager of nihil is. De overdrager dient echter wel genoegen te nemen met een lagere opbrengst voor zijn bedrijf dan de marktwaarde. Voor overdragende partijen geldt vaak dat de continuïteit van het bedrijf een grotere rol speelt dan het verkrijgen van een zakelijke prijs voor het bedrijf.

Aan regelingen zoals de BOR zijn natuurlijk voorwaarden verbonden. Hieronder een tabel met de belangrijkste voorwaarden, maar lang niet alle. De voorwaarden voor schenken en erven apart zijn opgenomen waar deze verschillend zijn.

Voorwaarden BOR

Schenken

Erven

Bezitsperiode schenker / erflater

Minimaal 5 jaar

Minimaal 1 jaar

Termijn verkrijger verbonden met bedrijf

Minimaal 3 jaar

geen

Voortzettingstermijn verkrijger

Minimaal 5 jaar

Minimaal 5 jaar

Het betreft een objectieve onderneming

Hoofdzakelijk ondernemingsactiviteiten

Vrijstelling goingconcernwaarde (GCW) 100%

Tot en met € 1.063.479 (2017)

Vrijstelling goingconcernwaarde (GCW) 83%

Boven € 1.063.479 (2017)

Vrijstelling liquidatiewaarde (LW) 100%

Verschil LW – GCW

Het gebruik van de BOR kan veel voordelen opleveren voor gevallen waarin men wenst een bedrijf te schenken of te vererven aan familie of direct betrokkenen. Hier zijn echter diverse voorwaarden aan verbonden en zal men rekening moeten houden met een voorbereidingstijd. De adviseurs van De Hooge Waerder kunnen u bijstaan met het gebruik van de BOR bij overdracht, zodat deze soepel en fiscaal vriendelijk kan verlopen.