DHW CORPORATE FINANCE IN TIJDEN VAN CORONA

DHW CORPORATE FINANCE IN TIJDEN VAN CORONA

De coronacrisis woekert door ons land en de ‘anderhalve-meter-samenleving’ brengt voor veel ondernemers flinke uitdagingen met zich mee. Dwingt de crisis u extra liquiditeiten aan te trekken? Is het wellicht noodzakelijk een herstructurering door te voeren om de crisis te overleven? Staat u aan de vooravond van een besluit om uw onderneming in de markt te zetten ter verkoop of wilt u juist een overname doen, maar weet u niet wat wijsheid is ten tijde van de crisis?

Juist nu is het belangrijk om u goed te laten adviseren. DHW Corporate Finance heeft daarbij oog voor het verhaal en de emoties achter uw cijfers.

Lees onderstaand wat DHW Corporate Finance voor u kan betekenen.

Financiering en Liquiditeitsbegroting
Duidelijk is dat het coronavirus een enorme impact heeft op de liquiditeit van vrijwel alle bedrijven en organisaties. Als gevolg van deze crisis, waarin vele ondernemers de deuren (tijdelijk) hebben moeten sluiten, vallen inkomsten weg en wordt het mogelijk moeilijk om aan de lopende verplichtingen te voldoen. De overheid heeft diverse maatregelen in werking gesteld om mkb bedrijven in Nederland het hoofd te bieden in deze turbulente tijden. Ondanks deze maatregelen lijkt een liquiditeitstekort voor veel ondernemers niet te voorkomen. En hoe haalt u straks de tekorten weer in als u wel weer structureel open mag?

DHW Corporate Finance kan u assisteren in het opstellen van een liquiditeitsprognose. Met een liquiditeitsprognose vergaart u inzicht in uw toekomstige kasstromen en de mogelijke knelpunten. Een voorbeeld van een dergelijk knelpunt kan de uitbetaling van het vakantiegeld zijn, dat veelal in mei of juni plaatsvindt. Door inzicht in de verwachte kasstromen kunt u tijdig inspelen op een mogelijk tekort aan liquide middelen. Onze adviseurs denken graag met u mee om een oplossing te vinden voor eventuele tekorten.

Tevens zal een dergelijke liquiditeitsprognose veelal benodigd zijn bij de aanvraag van een (nood)krediet bij een geldverstrekker zoals de bank, welke een onderbouwing eist van de liquiditeitsbehoefte van uw onderneming. DHW Corporate Finance is goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden op financieringsgebied, waaronder de regelingen voor diverse noodkredieten en mogelijkheden voor tijdelijke overbrugging in verband met de gevolgen van Corona.

Tevens beschikken we over een uitgebreid netwerk van overige financiers bestaande uit o.a. investeerders, factoring- en leasemaatschappijen en overige alternatieve financiers. Middels begeleiding van uw financieringsaanvraag via DHW Corporate Finance bent u verzekerd van een optimale en passende financiering met de gunstigste condities en bij de juiste financier.

Corporate Recovery
Maar wat te doen als het toch mist dreigt te gaan? In deze onzekere economische tijden als gevolg van de Corona crisis, komen er mogelijk ook diverse grotere uitdagingen op u als ondernemer af. Hoe borgt u de levensvatbaarheid van uw bedrijf op de langere termijn? Vraagt deze tijd om een strategische koerswijziging? Wat kunt u doen aan (structurele) rendementsverbetering?

DHW Corporate Finance kan u bijstaan bij vraagstukken van (strategische) heroriëntatie, reorganisatie en herstructurering. Maar bijvoorbeeld ook bij een noodzakelijke afslanking van uw bedrijf in het belang van een overname, fusie of doorstart.

Blijkt er daarbij echter sprake te zijn van acute continuïteitsbedreiging, dan kan crisismanagement worden ingezet om financiële en reputatieschade zoveel mogelijk te beperken. En wordt tenslotte onverhoopt toch duidelijk dat een reorganisatie of doorstart niet mogelijk is, dan helpen wij u om bij een eventueel faillissement de risico’s voor uzelf en derden zoveel mogelijk te beperken.

In dergelijke moeilijke situaties kan het opstellen van een Recoveryplan voor uw onderneming een hulpmiddel zijn om eventuele problemen diepgaander in beeld te laten brengen door een onafhankelijke derde in combinatie met specialistische adviseurs.

Wij begrijpen welke impact ingrijpende maatregelen binnen uw bedrijf kunnen hebben op uw personeel en op u als ondernemer, maar ook als persoon. Daarom werken wij met de benodigde integriteit en zorgvuldigheid en in nauwe samenwerking met de betrokken directie, managers en eventuele toezichthouders en andere stakeholders.

Aan- en verkoopbegeleiding
Corona heeft tevens veel onzekerheid in de markt veroorzaakt en dat heeft absoluut invloed op reeds geplande en aanstaande transacties van aan- en verkoop van een onderneming. Deze onzekerheid roept een hoop vragen op bij u als ondernemer. Is dit de juiste tijd om te verkopen? En kan dit tegen de juiste prijs? Of brengt deze crisis juist kansen voor mij als koper? Kan ik desgewenst nog van de transactie af?

Normaliter worden belangrijke beslissingen in tijden van crisis uitgesteld en was het de verwachting dat het aantal transacties fors zou gaan dalen, echter valt deze daling tot op heden mee. De breed gedragen verwachting is dat fusie- en overnamemarkt binnen 6 tot 12 maanden weer volledig zal herstellen, uiteraard afhankelijk hoe we deze crisis het hoofd weten te bieden.

Doordat wij alle disciplines onder één dak hebben kunnen wij als DHW Corporate Finance u maximaal ondersteunen bij het doorlopen van het gehele traject van zowel koop als verkoop. Dit reikt zo ver als het schrijven van een representatief verkoopmemorandum tot aan het selecteren van het juiste type koper en uiteindelijk het opstellen van alle benodigde contracten. Maar uiteraard ook voor het bepalen van de juiste prijs zowel bij aan- als verkoop, ook in onzekere tijden van Corona.

Juist in uitdagende tijden zoals waar we ons nu in bevinden is het zaak om als adviseur samen op te trekken met u als ondernemer om het toch al intensieve traject zo soepel als mogelijk te laten verlopen.

Bedrijfswaarderingen
Uiteraard zorgt de coronacrisis ook op het gebied van bedrijfswaarderingen voor bijzondere uitdagingen. Veel bedrijven zien op korte termijn hun inkomsten ineens kelderen, of juist stijgen, waardoor het lastiger wordt de financiële resultaten te vertalen in een bedrijfswaardering over de lange termijn.

In alle voorkomende analyses proberen wij de korte termijn effecten van de crisis zoveel mogelijk te elimineren, of die nou negatief of positief zijn. Hoe zouden de omzet- en winstontwikkeling eruit gezien hebben als corona niet had plaatsgevonden? Daarbij lijkt het wel voor de hand te liggen dat ‘corona-proof-bedrijven’ op termijn een hogere waardering kunnen krijgen dan bedrijven in sectoren die vanwege corona problematisch zijn.

DHW Corporate Finance kan u bijstaan bij alle typen van waarderingsvraagstukken. Niet alleen gericht op situaties van aan- of verkoop van een bedrijf of delen daarvan. Maar bijvoorbeeld ook in geval van onenigheid tussen aandeelhouders of vennoten, in het geval van echtscheiding of ten behoeve van (economische) schadeberekeningen.

Voor het bepalen van de ondernemingswaarde kijken wij naar verwachte toekomstige kasstromen, naar bedrijfsrisico’s en naar de uitgangspositie per de peildatum van die waardering. Deze benaderingswijze verandert niet ten tijde van deze bijzondere marktomstandigheden van Corona.

De impact van het coronavirus op waarderingsvraagstukken is ook afhankelijk van de achtergrond van de waarderingsopdracht. Bij een waardering ten behoeve van een echtscheiding is het bijvoorbeeld de vraag of de huwelijkspartners nog ‘lotsverbonden’ zijn in de neergang na het uitbreken van de crisis, of dat er een harde peildatum heeft te gelden voor de vaststelling van het te verdelen huwelijkse vermogen.

Kortom, er zal in vrijwel alle gevallen sprake zijn van maatwerk.

Heeft u vragen op het gebied van Financiering en Liquiditeitsbegroting, Corporate Recovery, Aan- en Verkoopbegeleiding of Bedrijfswaarderingen in tijden van Corona, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Met vriendelijke groet,
Namens Team DHW Corporate Finance

Bart Gijsbers RV
Sander Brouwer
Bas Berlemon RAB
Wijnand Krom RAB
Emiel van Wielink

DHW Corporate Finance
Kennemerstraatweg 303a
1814 GM Alkmaar
www.dehoogewaerder-corporatefinance.nl
corporatefinance@dehoogewaerder.nl
+31 72 518 00 00

DHW Corporate Finance in tijden van corona PDF